MS EDU OFERUJE

SZKOLENIA OTWARTE DLA LABORATORIÓW JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH I INNYCH PODMIOTÓW AKREDYTOWANYCH

<b>SZKOLENIA</b> OTWARTE WYKAZ

Szkolenia dla laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów akredytowanych

SZKOLENIA OTWARTE WYKAZ

Poznaj szczegóły
<b>SZKOLENIA</b> ZAMKNIĘTE

Szkolenia dedykowane dla konkretnego odbiorcy: organizacji, laboratorium, grupy pracowników.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Poznaj szczegóły
<b>USŁUGI EKSPERCKIE</b> AUDITY WEWNĘTRZNE

Doradztwo, konsultacje oraz audity wewnętrzne.

USŁUGI EKSPERCKIE AUDITY WEWNĘTRZNE

Poznaj szczegóły
<b>Szkolenia</b> dla laboratoriów

Kategorie szkoleń dla laboratoriów

Szkolenia dla laboratoriów

Poznaj szczegóły

SZKOLENIA OTWARTE DLA LABORATORIÓW JEDNOSTEK INSPEKCYJNYCH I INNYCH PODMIOTÓW AKREDYTOWANYCH

Wymagania normy ISO 17025 – kompleksowe szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

System zarządzania w laboratorium wdrożony na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 ma na celu ułatwienie współpracy pomiędzy laboratoriami i innymi jednostkami oraz wymianę informacji oraz doświadczeń. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO – International Organization for Standardization) w 1999 roku podjęła wyzwanie ujednolicenia procedur i kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, czego efektem stała się publikacja i wymagania normy ISO 17025.

Czytaj więcej

Szkolenia w tej dziedzinie odgrywają obecnie kluczową rolę w procesie akredytacji laboratoriów badawczych, wzorcujących i pobierających próbki.  Znowelizowana w 2017 roku norma ISO/IEC 17025  (EN ISO/IEC 17025:2017) przez Komitet Techniczny ISO/CASCO we współpracy z Komitetem Technicznym CEN/CLC/JTC 1 podlega akredytacji przez  krajowy podmiot uprawniony, jakim jest Polskie Centrum Akredytacji.  Wdrożenie systemu zarządzania laboratorium stanowi niemałe wyzwanie, gdyż wymagania akredytacyjne ISO 17025 rozciągają się na projektowanie, testowanie i implementację innowacyjnych rozwiązań, obejmujących większość sfer dotychczasowej działalności. Zgodnie z normą ISO 17025 laboratorium musi zagwarantować spełnienie wymagań w zakresie kompetencji, bezstronności oraz spójnego działania.

Zakres normy ISO 17025 jest niezwykle rozległy, a każde laboratorium musi pamiętać o spełnieniu szeregu wymagań normatywnych oraz innych wymagań akredytacyjnych. Z jednej strony dotyczą one szeroko pojętych zasobów laboratoriów, do których zaliczamy: personel laboratorium, pomieszczenia i wyposażenie oraz liczne systemy i usługi wsparcia, które są niezbędne do prowadzenia laboratorium. W zależności od tego, jak spełnimy powyższe wymagania, jak ambitnie i rzetelnie do nich podjedziemy, będziemy przez ten pryzmat oceniani przez jednostkę akredytacyjną, ale również przez naszych klientów. O sukcesie laboratorium zaważy również podejście do spełnienia wymagań dotyczących procesu oraz nowe, innowacyjne podejście do zarządzania laboratorium. Interpretacja wymagań normy oraz innych wymagań akredytacyjnych – np. tych zawartych w dokumentach Polskiego Centrum Akredytacji może dostarczać nam wielu problemów. Celem naszych szkoleń jest zatem nie tylko przybliżenie prawidłowej interpretacji wymagań, ale podparcie jej licznymi przykładami z praktyki laboratoryjnej oraz zaprezentowanie przykładowych zapisów. Celem szkoleń MS EDU jest również ukazanie kierunkowskazów, jak doskonalić zapisy i dokumenty wdrożone w laboratoriach, jak wprowadzać do nich nowoczesne i innowacyjne rozwiązania.

Wszystkie powyższe założenia, czynią laboratorium kompetentnym dostawcą ważnych wyników, a co za tym idzie - budują wiarygodność laboratorium oraz jego konkurencyjność.

Mając świadomość, że akredytacja ISO 17025 to złożony proces, warto skorzystać z profesjonalnego szkolenia dla laboratoriów ubiegających się o akredytację, kursów na auditora wewnętrznego w laboratorium, szkoleń dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach badawczych, oraz dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowego systemu zarządzania oraz dla tych osób które są odpowiedzialne za jego utrzymanie i nieustanne doskonalenie. Organizowane w MSEdu szkolenia dla laboratoriów i innych podmiotów akredytowanych podchodzą do tematu w sposób kompleksowy, pokrywając wszystkie  wymagane zagadnienia. Nasi szkoleniowcy skupiają się na wyjaśnieniu aspektów prawnych w praktycznym kontekście, bazując na doświadczeniach laboratoriów, które skutecznie zakończyły proces akredytacyjny. Akredytacja laboratorium okazuje się znacznie łatwiejsza dla podmiotów, które skorzystały z naszego szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Każde laboratorium zobligowane jest do utrzymania i doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania w laboratorium. Dlatego szereg naszych szkoleń dla laboratoriów dotyczy zagadnień doskonalących, bezpośrednio wpływających na poprawę jakości prowadzonej działalności laboratoryjnej. Dążymy do tego aby nasze szkolenia przyczyniały się do budowania nowoczesnych, innowacyjnych laboratoriów, które będą gwarantem sukcesu działania laboratoriów i utrzymywania zadowolonych klientów.

System zarządzania w laboratorium – kursy dla pracowników laboratoriów i kadry kierowniczej

Naczelną ideą szkoleń MS Edu uczyniliśmy dostarczenie wiedzy z obszaru wdrożenia, funkcjonowania i utrzymania systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 w ujęciu praktycznym

Szkolenia MS EDU z wymagań normy ISO/IEC 17025 staramy się projektować z myślą o grupach docelowych, odbiorcach naszych szkoleń. Wymagania normy odniesienia w różnym stopniu dotyczą pracowników różnych szczebli i stanowisk w laboratorium. W zależności od pełnionej funkcji w systemie zarządzania, dane wymagania normatywne pracownik laboratorium może realizować na wiele sposobów. Nasze szkolenia z wymagań normy ISO/IEC 17025 w zależności od grupy docelowej, kierujemy do:

  • kadry zarządzającej, tj. dyrektorów, właścicieli laboratoriów, czyli osób ponoszących pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie laboratorium z punktu widzenia ciągłości działania zarówno finansowego jak i decyzyjnego, w dawnej nomenklaturze tzw. „najwyższe kierownictwo”, dla których akredytacja ISO 17025 powinna być kluczowa;
  • kierowników ds. jakości, a zatem personelu laboratorium odpowiadającego za system zarządzania – zarówno tego doświadczonego, który poszukuje inspiracji do doskonalenia własnych procedur i zapisów, jak i osoby pretendujące do roli kierownika ds. jakości;
  • kierowników technicznych, czyli personelu kierowniczego odpowiedzialnego za działalność techniczną;
  • personelu technicznego, personelu laboratorium odpowiadającego za zagadnienia techniczne, chcącego uzupełnić swoją wiedzę i kompetencje w zakresie interpretacji i wymagań normatywnych;
  • auditorów wewnętrznych, personelu którego zadaniem jest okresowe weryfikowanie zgodności pracy laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymaganiami własnego systemu zarządzania laboratorium oraz ocena wdrożenia i utrzymywania tego systemu.

Omawiając dany system zarządzania w laboratorium, musimy patrzeć na całokształt pracy laboratorium, nie pomijając żadnej roli personelu laboratorium i funkcji pełnionej w systemie zarządzania.

Norma ISO 17025 nakłada na każde laboratorium obowiązek dotyczący ustanowienia, udokumentowania – czyli posiadania procedur i zapisów oraz wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania. W ten sposób wdrożony i utrzymywany system musi spełniać wymagania normy ISO/IEC 17025 i zapewniać ważność wyników laboratorium.

Mamy pełną świadomość problemów i wyzwań, jakie mogą ujawnić się podczas oceny prowadzonej podczas audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych, jednak to one umożliwiają wdrażanie innowacji i nieustanny rozwój laboratoriów oraz konkurencyjność, co daje akredytacja laboratoriów. Szkolenia, które organizujemy mają również na celu ustrzec laboratoria przed błędami innych. Stąd często nasze szkolenia dotyczą zagadnień związanych z niezgodnościami i spostrzeżeniami pojawiającymi się w laboratoriach, skargami i błędami identyfikowanymi podczas konsultacji. Udział w szkoleniach umożliwia uczestnikom szkoleń uczenie się na błędach innych.

Kolejną ważną gałęzią naszych szkoleń, są szkolenia dla audytorów wewnętrznych, będące częścią kompletnego pakietu szkoleń MSEdu. Znajomość wymagań normy ISO/IEC 17025 nie gwarantuje posiadanie umiejętności i wiedzy do realizacji audytów wewnętrznych w laboratoriach. Aby wspomóc auditorów wewnętrznych przygotowaliśmy pakiet szkoleń dla auditorów wewnętrznych – chcących doskonalić swój warsztat oraz kompleksowe kursy na auditora wewnętrznego, gdzie od podstaw omawiane są wszystkie wymagania, którymi musi sprostać auditor wewnętrzny. Istotnym elementem naszego szkolenia dla audytorów wewnętrznych jest egzamin sprawdzający wiedzę realizowany na zakończenie szkolenia, który stanowi potwierdzenie zdobytej wiedzy dla samego uczestnika, ale również dla pracodawcy.

Akredytacja laboratorium w świetle normy ISO 17025 Szkolenie dla laboratoriów z systemu zarządzania

 

Akredytacja laboratorium jest to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę, jaką jest w kraju Polskie Centrum Akredytacji, kompetencji organizacji które działają w systemie oceny zgodności.

Polskie Centrum Akredytacji jest to jedyna jednostka w Polsce upoważniona do prowadzenia oceny w laboratoriach na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, która działa na podstawie litery prawa, czyli ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.514).

Efektywny system zarządzania w laboratorium potwierdzony certyfikatem PCA wpływa na ogromny wzrost prestiżu danej placówki. Akredytacja ISO 17025 znacznie podnosi płynność działania laboratorium poprzez wyraźne rozdzielenie kompetencji kadry kierowniczej i pracowników technicznych. W środowisku laboratoryjnym nie ma miejsca na niedopowiedzenia lub duplikowanie obowiązków

Wymagania akredytacyjne ISO 17025 – kompleksowe szkolenia MS EDU

Nasze szkolenia kierujemy do wszystkich osób realizujących zadania w ramach systemu zarządzania jakością. W świetle wymagań, jakie stawia norma ISO 17025, szkolenia doskonalące MSEdu są najlepszym wyborem dla wszystkich pracowników laboratoriów, którzy dbają o swój rozwój zawodowy.

Szkolenia z wymagań normy ISO 17025 można polecić każdemu, kto jest zainteresowany rozwojem kwalifikacji zawodowych i zdobyciem wiedzy podpartej wieloletnim doświadczeniem ekspertów. Wiedza płynąca ze szkoleń MS EDU okazuje się niezbędna również dla pracowników naukowych. Obecnie obserwujemy coraz większy wzrost akredytacji laboratoriów również wśród laboratoriów uczelnianych. Kompleksowość poruszanych tu zagadnień sprawia, że nasze szkolenia z ISO 17025 cieszą się ogólnokrajowym uznaniem.

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w laboratorium

Równolegle z kompleksowym pakietem szkoleń ISO 17025, proponujemy także dedykowane kursy poświęcone pracy audytora wewnętrznego. Podczas tego typu szkoleń kładziemy szczególny nacisk na wypracowanie narzędzi merytorycznych, pozwalających audytorowi wnikliwie ocenić system zarządzania w laboratorium i natychmiast wychwycić ewentualne obszary do doskonalenia. Wiedza audytorów okazuje się bezcenna dla placówek laboratoryjnych, stwarzając podwaliny dla utrzymania i podnoszenia kompetencji. MSEdu realizuje szkolenia z wymagań normy ISO 17025, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu. Osoby prowadzące to eksperci w swoich dziedzinach, pracujący w największych lub najlepszych laboratoriach i wykazujący się rozległym dorobkiem badawczym lub doświadczeniem współpracy z instytucjami związanymi  z systemem oceny zgodności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i opisem każdego szkolenia, jaki zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Do programów szkoleń dodajemy zagadnienia zgłoszone przez uczestników, wszelkie pytania i problemy poddane pod dyskusje. Jesteśmy przekonani, że zdobyta u nas wiedza  będzie przydatna podczas ocen prowadzonych przez auditorów PCA i wpłynie na poprawą wizerunku laboratorium.

 

Masz pytania?
Zadzwoń do nas już teraz!
+48 665 50 50 15
Najnowsze aktualności

SYMPOZJUM ANALITYCZNE | SZKOLENIA | KURSY

20.04.2022
Ogromnie cieszymy się, że możemy poinformować, iż po dłuższej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi z pandemią, wracamy
czytaj więcej
KIM jesteśmy
MS Edu

MS EDU jest firmą szkoleniową, powstałą z pasji i potrzeby ciągłego doskonalenia, dla której wiedza stanowi główny filar.

Naszym celem jest organizowanie kompleksowych szkoleń na najwyższym poziomie merytorycznym. Chcielibyśmy aby udział w naszych szkoleniach był dla Państwa inwestycją, która przyniesie realne korzyści i zyski.

Oferowane przez nas szkolenia dedykowane są dla pracowników laboratoriów, a oferta jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb naszych klientów i rozszerzana o nowe tematy.
Szkolimy m.in. z następujących zakresów tematycznych: systemu zarządzania wg normy ISO/IEC 17025, badań środowiskowych, mikrobiologii, środowiska pracy, aparatury pomiarowej, statystyki, badań PT/ILC, metrologii i nadzoru nad wyposażeniem.
Szkoląc stawiamy na jakość przekazywanej wiedzy oraz jej przydatność w codziennej pracy w laboratorium.

czytaj więcej