AUDITY WEWNĘTRZNE W LABORATORIUM
KONSULTACJE I DORADZTWO

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Spersonalizowanego doradztwa oraz konsultacji udzielanych przez naszych ekspertów.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Organizacji i przeprowadzenia auditu wewnętrznego.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie informujemy, iż wprowadzamy usługi zdalne, jak konsultacje online oraz audity wewnętrzne zdalne.

I Audit wewnętrzny w formie przeglądu dokumentacji

Jedną z metod auditu, możliwą do realizacji w laboratoriach poza klasycznym auditem „na miejscu”, jest audit zdalny, w formie przeglądu dokumentacji. Proponujemy Państwu możliwość realizacji auditu przez eksperta zewnętrznego w zakresie wynikającym z Państwa oczekiwań.

Audity te realizowane są przez kompetentnych auditorów, których kompetencje są z Państwem uzgadniane i Państwu komunikowane. Otrzymują Państwo także dokumenty potwierdzające spełnienie przez auditora oczekiwanych wymagań.

Przed auditem w formie przeglądu dokumentacji, laboratorium dostarcza ekspertowi MS Edu dokumenty, tj:

 1. aktualną dokumentację systemową,
 2. zapisy (obejmujące okres od ostatniego auditu wewnętrznego w tym obszarze) dotyczące:
  • personelu (zmian w jego składzie, informacje dotyczące szkoleń, przykładowe upoważnienia), 
  • zapisy od etapu przeglądu zapytań, ofert i umów z klientem, poprzez zapisy źródłowe oraz wynikające z nich sprawozdania z badań dla dwóch przykładowych zleceń,
  • zapisy od etapu przeglądu zapytań, ofert i umów z klientem, poprzez zapisy źródłowe oraz sprawozdania z pobierania próbek (jeśli laboratorium takie wydaje) dla dwóch przykładowych zleceń,
  • informacji na temat wykorzystywanego wyposażenia i zasobów zewnętrznych nie będących własnością laboratorium oraz usług i dostaw zewnętrznych mających istotne znaczenie dla realizacji działalności laboratoryjnej (przykładowe zapisy z pozyskiwanych z zewnątrz usług i dostaw jak np. zakup usługi wzorcowania), 
  • inne ustalone, istotne informacje z punktu widzenia celu auditu wewnętrznego.

W wyniku auditu powstaje pełna dokumentacja z auditu, jak plan audity, raport oraz ewentualne niezgodności i spostrzeżenia.

II Konsultacje online

Jako odrębną usługę lub jako rozszerzenia auditu wewnętrznego, proponujemy konsultację online, w trakcie której ekspert MS Edu odpowie na wszelkie Państwa pytania związane z systemem zarządzania w Laboratorium oraz skonsultuje i doradzi możliwe rozwiązania. Jeśli konsultacja tego wymaga, Laboratorium przekazuje na 2 dni przed planowanym terminem konsultacji dokumenty, które będą niezbędne do omówienia problematyki.

Jeśli konsultacja online jest uzupełnieniem auditu wewnętrznego, ekspert realizujący audit omawia mocne i słabe strony laboratorium, wskazuje obszary do doskonalenia oraz przedstawia możliwe kierunki takiego doskonalenia. Odpowie także na wszelkie pytania, które nurtują Państwa w ramach działalności laboratoryjnej.

Konsultacje te odbywają się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, umożliwiających połączenie audio-wideo oraz dodatkowo prezentację omawianego materiału. W takiej konsultacji może uczestniczyć dowolna liczba personelu laboratorium (optymalnie 1 – 6 osób do sprawnego przeprowadzenia spotkania). Wymagania wobec uczestnika/ków konsultacji dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Więc jeśli:

Chcesz aby twoja dokumentacja została zweryfikowana przed auditem zewnętrznym?

Chcesz skonsultować swoją dokumentację?

Masz problem w Laboratorium, z którym nie wiesz jak sobie poradzić?

Jakieś wymagania systemowe są dla Ciebie niezrozumiałe?

Chciałbyś uprościć system w swoim Laboratorium?

Chcesz przeprowadzić audit wewnętrzny metodą zdalną w formie przeglądu dokumentacji?

Zapraszamy do kontaktu!
mk@msedu.pl


USŁUGI EKSPERCKIE - ze spotkaniami oraz warsztatami (już dostępne, pod warunkiem spełnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa - zapraszamy do ustalenia szczegółów na maila):

Zakres prowadzonych konsultacji oraz auditów dla laboratoriów jest ustalany indywidualnie wg oczekiwań klienta.

W swojej ofercie posiadamy m. in.:

AUDITY WEWNĘTRZNE

 • Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium:
 1. na miejscu w Laboratorium;
 2. w formie przeglądu dokumentacji i zapisów Laboratorium – zdalny.
 • ​​Przeprowadzenie auditu technicznego wraz z obserwacją wykonywania przez personel badań.

KONSULTACJE

 • Przegląd i konsultacje w zakresie dokumentacji przygotowanej przez laboratorium - procedury walidacji / weryfikacji metod, szacowania niepewności oraz zapewniania ważności wyników.​
 • Konsultacja systemu zarządzania ze szkoleniem:

  Laboratorium zamawiające usługę szkolenia z elementami konsultacji przesyła do MS EDU zaktualizowaną dokumentację systemową, celem zapoznania się z nią przez Eksperta MS EDU i przygotowania spersonalizowanego szkolenia.
  I Etap: Ocena przesłanej dokumentacji przez eksperta.
  II Etap: Szkolenie z warsztatami na dokumentacji Laboratorium – polegające na ukazaniu uczestnikom szkolenia zakresu wdrożenia wymagań na podstawie dokumentacji Laboratorium. Dokumentacja Laboratorium zostanie zaimplementowana do treści szkoleniowej.

 • Konsultacja rozszerzona (ciągła, wstępna, całościowa ocena) dokumentacji Laboratorium po wdrożeniu zmian pod kątem zachowania integralności systemu zarządzania i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (przykład poniżej w tabeli).

Jeżeli interesuje Państwa oferta w tym zakresie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: mk|msedu.pl| |mk|msedu.pl.

Odpowiemy na każde zapytanie i dołożymy starań, aby przygotować dla Państwa ofertę.

Przykładowy projekt etapów wdrażania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w laboratorium – usługi ekspercie MS EDU

Istnieje możliwość wyboru poszczególnych etapów oraz ich modyfikacji.

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania spersonalizowanej oferty.
 

Lp.

Działanie

Opis działania

Termin realizacji

1

Konsultacja wstępna

Omówienie zmian względem wydania II a wydaniem III normy ISO/IEC 17025 oraz określenie koniecznych zmian do wdrożenia do dotychczasowej dokumentacji systemowej laboratorium, celem nowelizacji wymagań

do ustalenia

2

Konsultacja ciągła: konsultowanie wprowadzanych rozwiązań systemowych do dokumentacji systemu zarzadzania

Konsultowanie (zdalne/drogą mailową/ewentualnie ustalone spotkania) sukcesywnie nowelizowanych dokumentów systemowych laboratorium (w tym formularzy systemowych i zrealizowanych zapisów). Laboratorium każdą uaktualnioną procedurę przesyła mailowo do oceny / konsultacji.

Firma MS EDU na bieżąco (w przeciągu np. 2-3 dni od przekazania dokumentu przez laboratorium) przekazuje informację zwrotną dot. oceny przekazanego dokumentu.

do ustalenia

3

Konsultacja ostateczna

Ocena całościowa dokumentacji po wdrożeniu zmian pod kątem zachowania integralności systemu zarzadzania i spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

 

do ustalenia

4

Szkolenie wewnętrzne

Szkolenie warsztatowe (2 dniowe) z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 przeprowadzone w siedzibie laboratorium lub miejscu wskazanym przez laboratorium dla pracowników (max.20 osób).

do ustalenia

lub

Szkolenie zewnętrzne

Udział pracowników laboratorium w organizowanym szkoleniu zewnętrznym przez firmę MS EDU.

Termin zgodnie z harmonogramem szkoleń MS EDU

5

Audit wewnętrzny

Kompleksowy audit wewnętrzny w obszarze systemu zarzadzania wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Ocena wdrożenia wprowadzonych zmian systemowych w praktykę laboratorium we wskazanej przez laboratorium lokalizacji.

do ustalenia

6

Skonsultowanie wyników auditu zewnętrznego

Jeśli wyniki auditu zewnętrznego wskazywałyby na konieczność wdrożenia dodatkowych działań i lub doskonalenia systemu zarządzania, firma MS EDU zapewnia dodatkową konsultację w tym zakresie, aby pomyślnie zakończyć proces przejścia na wymagania nowej normy.

do ustalenia

Stawiamy na jakość świadczonych przez nas usług. Podejmiemy się realizacji dla Państwa zlecenia, jeżeli będziemy pewni, że możemy zaproponować profesjonalną usługę, opartą na wiedzy i kompetencjach odpowiedniego eksperta.