Analiza wyników badań laboratoryjnych z zastosowaniem metod statystycznych – warsztaty komputerowe

Informacje ogólne
Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16h)
Termin szkolenia:
22 - 23 października 2019 r.
Miejsce szkolenia: Warszawa
Symbol szkolenia: AW_MS_I/2019
Cena netto
Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby
800 zł
984 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby
750 zł
922.5 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz
Dostępne formy szkolenia:
  • Szkolenie otwarte
Opis Szkolenia

Zakres merytoryczny

Narzędzia wizualizacji rozkładu danych laboratoryjnych (szereg czasowy, histogram zwykły i kumulacyjny, wykres Pareto, diagram ramka-wąsy, wykresy 3D); tworzenie wykresów przy użyciu programu Excel.

Ważniejsze parametry statystyczne rozkładu danych i ich właściwości. Miary miejsca skupienia (średnia arytmetyczna zwykła i ważona, według algorytmu A, mediana, wartość modalna), miary rozproszenia (wariancja, odchylenie standardowe z próby i w populacji, odchylenie przeciętne i medianowe, współczynnik zmienności), miary asymetrii i koncentracji rozkładu, kwartyle, centyle. Zastosowanie parametrów w pracach laboratoryjnych i w porównaniach międzylaboratoryjnych, wyznaczanie, interpretacja. Obliczenia za pomocą Excela.

Rozkład normalny i jego zastosowania w laboratorium. Szacowanie wartości parametrów rozkładu normalnego na podstawie danych doświadczalnych. Wpływ liczby wyników pomiaru na dokładność oszacowania.

Rola testów statystycznych, ich rodzaje, konstrukcja, reguły interpretacji. Hipotezy badawcze, procedura doboru testu, poziom istotności, wartość p, wartości krytyczne sprawdzianu, interpretacja wyników testów, ryzyko sformułowania błędnych konkluzji. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa stosowane do testowania hipotez: t‑Studenta, Chi-kwadrat, F-Snedecora. Wyznaczanie wartości krytycznych i tworzenie wykresów rozkładów przy użyciu programu Excel.

Najbardziej użyteczne w laboratorium i porównaniach międzyla­bo­ra­toryjnych testy statystyczne: testy t dla pomiarów zależnych i niezależnych, test F, test Cochrana, Grubbsa, Studenta, Dixona, Chi-kwadrat, Shapiro-Wilka, testy Mandela, ANOVA.

Przykłady analizy wyników pomiarów przy użycia funkcji Excela:

a) ocena rozrzutu wyników pomiaru z odniesieniem do wymagań określonych dla metody,

b) porównanie wartości średniej  wyników pomiaru z wartością referencyjną (wzorcowanie),

c) porównanie wartości średnich i odchyleń standardowych wyników pomiarów uzyskanych w różnych warunkach (np. ocena wpływu metody badawczej, analityka, laboratorium itp.),

d) wykrywanie wartości odstających,

e) sprawdzanie normalności rozkładów,

f) wykrywanie i ocena stopnia korelacji pomiędzy zbiorami danych,

g) wyznaczanie krzywych kalibracyjnych.

 

Przykładowe pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

  • Jakie narzędzia stosować do wizualizacji rozkładu danych gromadzonych w laboratorium i jak się nimi posługiwać?
  • Jak dobrać parametry statystyczne do analizy wyników pomiaru i jak interpretować wyznaczone wartości?
  • Jak prawidłowo dokonać analizy wyników w laboratorium aby uniknąć błędów i dostarczyć przydatny wynik dla klienta?
  • Które testy statystyczne są najbardziej przydatne w laboratorium i jak je stosować?
  • Jak wykorzystać zdobytą wiedzę w porównaniach międzylaboratoryjnych?

Wartość dodana:

  • Arkusze kalkulacyjne z przykładami analizy danych ułatwią Uczestnikom tworzenie narzędzi obliczeniowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych laboratoriów
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do spełnienia wymagań normatywnych m. in. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (potwierdzenie przydatności wyników, raportowanie wyników).

Adresaci szkolenia – osoby nadzorujące i wykonujące prace doświadczalne, zajmujące się ana­li­­zą wyników badań laboratoryjnych, ich prezentowaniem i publikowaniem, specjaliści ds. jakości, kierownicy laboratoriów oraz auditorzy.

Forma szkolenia – wykład (40%), ćwiczenia z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (40%) wykonywane równocześnie przez wykładowcę i uczestników, dyskusja (20%)

UWAGA: W związku z warsztatowym charakterem szkolenia Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów (co najmniej jednego na dwie osoby) z wgranym programem Excel.  

Materiały szkoleniowe

  • Treści wykładowe w formie wydruku slajdów
  • Przykłady analizy danych w formie plików elektronicznych (arkusze Excela)

Nasz wykładowca: dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk - wieloletni nauczyciel akademicki i pra­cownik naukowy Politechniki Warszawskiej; specjalista w dziedzinie metrologii i metod statystycz­nych; doświadczony  trener i konsultant w zakresie szacowania niepewności pomiarów, analizy danych laboratoryjnych oraz organizacji programów PT/ILC; ekspert Polskiego Centrum Akre­dy­tacji.

 

Warunki świadczenia usługi

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe w formie drukowanej oraz przykłady analiz danych w formie plików elektronicznych - arkusze EXCELA, zaświadczenie z uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady, kolację oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym (1 nocleg ze śniadaniem - noc między dniami szkoleniowymi).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia|msedu.pl| |szkolenia|msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:
elektronicznie pobierz plik