POBIERANIE PRÓBEK ŚRODOWISKOWYCH – GLEBA, WODA PODZIEMNA, WODA POWIERZCHNIOWA ORAZ ŚCIEKI. POMIARY TERENOWE: PH, PEW, TEMPERATURA, ZWIERCIADŁO WODY. RYPIN - SZKOLENIE STACJONARNE PRAKTYCZNO - TEORETYCZNE.

22.03.2022

WYZWANIA LABORATORIÓW

Realizacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie pobierania próbek stawia przez laboratoriami szereg wyzwań. Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na ocenę właśnie tego obszaru działalności laboratoryjnej związanego z pobieraniem próbek. Szczególnie od momentu, kiedy znowelizowana norma ISO/IEC 17025:2018-02 wprowadziła pobór próbek jako samodzielną działalność laboratorium.

W odpowiedzi na potrzeby laboratoriów w kwestii szkolenia próbkobiorców, nie tylko merytorycznie, ale również praktycznie w terenie, rozszerzamy ofertę MS EDU o nowe szkolenia, w tym szkolenie z pobierania próbek środowiskowych. Szkolenie dedykowane jest do osób, które zaczynają pobierać próbki środowiskowe: gleb, wód podziemnych, wód powierzchniowych oraz ścieków (ścieki pobieranie ręczne) lub chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różne techniki pobierania próbek ww. matryc oraz sposoby wykonywania pomiarów terenowych (program szkolenia).

Przed Laboratoriami stawiane jest wyzwanie, aby odpowiednio przygotować merytorycznie oraz praktycznie swoich próbkobiorców, ponieważ pobieranie próbek na równi należy do działalności laboratoryjnej, jak badanie czy wzorcowanie. Na szkoleniu będą omawiane ogólne wymagania dotyczące zasobów oraz procesu pobierania próbek środowiskowych.

Wymagania dotyczące zasobów z zakresie pobierania próbek środowiskowych dotyczą m. in.: personelu pobierającego próbki, pomieszczenia zespołu pobierającego próbki, wyposażenia do pobierania próbek, wyposażenia do pomiarów terenowych, szkolenia próbkobiorców oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych pobierania próbek. Zostanie przybliżony cały proces od planu do raportu z pobierania próbek ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie problematyczne, będące źródłem błędów i tym samym spostrzeżeń czy niezgodności podczas audytów w laboratoriach.

W dalszej części przywołane oraz omówione zostaną najważniejsze wymagania norm ISO odnoszących się do omawianych matryc.

Szczególnie ważne jest jednak praktyczne podejście do szkolenia, pobór próbek pod okiem eksperta / auditora technicznego, który jest w stanie skorygować błędy i udzielić praktycznych rad i wskazówek. Wymiana doświadczeń i nowinek między próbkobiorcami z różnych Laboratoriów stanowi również bez wątpienia ważną wartość dodaną do szkolenia.