Aktualności ze szkoleń

17.10.2018

Wydanie 3 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących postawiło nowe wyzwania przed laboratoriami. Aby nim sprostać laboratoria podjęły już pierwsze próby samokształcenia oraz udziału w szkoleniach.

Pierwsze szkolenia MS EDU realizowane z tematyki znowelizowanej normy również już za nami!

Szkolenie jednodniowe będące wstępem do nowelizacji wymagań systemu zarzadzania laboratorium w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, które odbyło się 25 września 2018 r. w Warszawie miało na celu wykazanie różnic i podobieństw między 2 a 3 wydaniem normy ISO/IEC 17025. W trakcie szkolenia omówione zostały wszystkie wymagania znowelizowanej normy, ze szczególnym naciskiem na podejście procesowe, działania odnoszące się do ryzyk i szans, czy zasadę podejmowania decyzji wykorzystywaną przy przedstawianiu stwierdzeń zgodności.

Szkolenie pokazało, że wdrożenie wymagań wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalność laboratoryjną, to szansa dla laboratoriów na zredukowanie opisu systemu zarządzania poprzez większą elastyczność w wymaganiach dla procesów, procedur, udokumentowania informacji i skupienie większej uwagi na realizacji działań laboratoryjnych.

Poniżej przybliżymy jeden z omawianych na szkoleniu problemów, a mianowicie działania odnoszące się do ryzyk i szans:

norma nie wymaga i nie określa formalnych metod zarządzania ryzykiem lub udokumentowanego procesu zarzadzania ryzykiem. Będzie to zatem wymagało od laboratoriów przeanalizowania tego zagadnienia i podjęcia decyzji jak w swoim laboratorium będzie realizować to wymaganie normy. Pojęcie ryzyka występuję kilka razy w normie, np. w punkcie 4.1. Bezstronność, gdzie znajdujemy dalej w podpunkcie 4.1.4. wymaganie o konieczności identyfikowania na bieżąco ryzyk w odniesieniu do bezstronności laboratorium wynikające z: jego działalności, jego powiązań oraz z powiązań personelu.

Przytoczenie tego punktu pozwala nam zauważyć, że ryzyko będziemy rozpatrywać na wielu płaszczyznach, a zakres tego ryzyka i sposób podejścia do niego w dużej mierze zależy od specyfiki danego laboratorium tj. jego wielkości, czy zakresu jego działalności.

Znowelizowana norma wymaga od laboratoriów planowania i wdrażania działań odnoszących się do ryzyk i szans stanowiących podstawę do zwiększenia skuteczności systemu zarządzania, poprawy wyników i zapobiegania negatywnym efektom. Laboratorium będzie odpowiadało za podejmowanie decyzji które ryzyka i szanse należy uwzględnić.

Podczas szkolenia zostały poruszone możliwe metody oceny ryzyka i podane przykłady jak przygotować się do oceny ryzyka w swoim laboratorium.

Szkolenie dwudniowe realizowane w formie warsztatów poświęconych wdrażaniu znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w działalność laboratoryjną, które odbyło się w dniach 26-27 września 2018 r. w Warszawie, stanowiło kolejny etap zapoznania się uczestników z nowymi wymaganiami normy, ponieważ stanowiło praktyczną próbę wdrażania przez uczestników szkolenia wybranych, nowych wymagań. Pomocne w kontekście wcześniej przywołanego problemu dot. oceny ryzyka okazało się ćwiczenie, które polegało na identyfikacji ryzyk i szans, a następnie ocenie ryzyka – co było przeprowadzone na zaproponowanych materiałach szkoleniowych (arkusz Excel).

Uczestnicy w trakcie dwóch dni szkolenia warsztatowego w grupach pracowali także nad nowelizacją dokumentacji systemowej w zakresie skarg oraz wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz oraz mierzyli się z nową ideą reakcji na niezgodności a następnie ich analizą w ramach działań korygujących.

Dostosowanie dotychczasowych systemów zarzadzania laboratoriów w celu spełnienia wymagań znowelizowanej normy może okazać się trudne, zwłaszcza na początku prac z nowymi wymaganiami. Dlatego też zachęcamy do wymiany doświadczeń i udziału w szkoleniach i sympozjach, ale także do śledzenia stron internetowych instytucji merytorycznych w tym zakresie.

Szczególnie polecamy:

Polskie Centrum Akredytacji: Komunikat nr 243 z dnia 12.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla laboratoriów, wynikających z publikowania normy ISO/IEC 17025:2017 oraz inne, nowelizowane dokumenty stanowiące kryteria ocen realizowanych przez PCA; https://www.pca.gov.pl/

EUROLAB: Cook Books które zawierają krótkie omówienia wymagań normy oraz wskazówki jak poradzić sobie z danymi wymaganiami. Zawierają również informacje oraz odniesienia do norm, które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu dokumentacji systemu zarządzania http://www.eurolab.org/cookbooks.aspx.

 

Zachęcamy także do śledzenia MS EDU w mediach społecznościowych www.facebook.com/szkoleniaMSEDU/ oraz do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy dzielić się wiedzą oraz przydatnymi informacjami i linkami w kontekście znowelizowanej normy.

Informujemy także, że MS EDU świadczy także kompleksowe usługi konsultacyjne w zakresie wdrażania wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, o czym więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce Usługi eksperckie: https://www.msedu.pl/uslugi-eksperckie